Política de privadesa

Aquestes normes regeixen per a totes les pàgines que acull Fundació Privada Avismón-Catalunya (d'ara endavant AVISMÓ). Per saber com es procedeix amb les dades personals, us preguem llegiu la següent política de privadesa que aconsellem consultar amb regularitat, atès que pot ser actualitzada.

El visitant es fa responsable i garanteix que les dades personals que facilita a AVISMÓN són veraces i compte, quan escaigui, amb la deguda autorització per a això del titular dels mateixos.

AVISMÓN tractarà les dades de caràcter personal vinculades als seus espais webs respectant les exigències de la legislació vigent, ressaltant:

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

AVISMÓ, amb CIF: G61225918 i amb domicili a Carrer dels Jocs Florals, 59, 08014 Barcelona
Telèfon de contacte: 933 32 58 58
Email de contacte: info@avismon.org.

El Delegat de Protecció de Dades d'AVISMÓ és la persona encarregada d'atendre't en qualsevol qüestió que es pugui plantejar respecte de la protecció de les dades personals i d'assegurar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. Pots contactar amb ell a la següent adreça de correu electrònic: info@avismon.org

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades que AVISMÓN recull per les diferents vies (pàgina web, correu electrònic, formularis electrònics o formularis i documents en paper) dins de la seva activitat, són tractades amb les finalitats següents:

 • Gestionar i tramitar qualsevol tipus de sol·licitud dinformació, incloses aquelles dirigides a fer-se soci, voluntari o donant.
 • Gestió de cursos de formació.
 • Gestionar l'assistència social i la prestació d'ajudes a persones que ho necessitin, així com a col·lectius vulnerables.
 • Gestionar i controlar la teva col·laboració com a soci, així com les activitats de voluntariat i de persones físiques i jurídiques que col·laboren amb la nostra Institució.
 • Mantenir informats els nostres socis, voluntaris, alumnes i interessats a col·laborar, de les activitats i accions que duem a terme.
 • Controlar i gestionar les aplicacions i eines desenvolupades per AVISMÓN, les quals són necessàries per al desenvolupament i la gestió de les activitats socials dutes a terme per la nostra Institució.
 • Divulgació de les nostres activitats i accions solidàries. Enviar comunicacions per qualsevol via (sms, telèfon, correu electrònic, correu postal) relacionades amb les activitats i accions socials que realitzem.
 • Dur a terme la cerca de persones i el restabliment de contacte entre familiars.
 • Gestionar les subscripcions a les nostres revistes i publicacions.
 • Prestar serveis sanitaris i sociosanitaris.
 • Realització danàlisis estadístiques i gestió de registre històric.
 • Processos de selecció de personal per a un lloc de treball.

Quant de temps conservem les teves dades?

En el cas dels Proveïdors, Clients, Socis, Voluntaris, Col·laboradors i Personal, conservem les dades mentre duri la teva relació contractual amb nosaltres i, posteriorment, durant el període legal obligatori.

Si sou beneficiari d'algun dels nostres projectes d'ajuda social o formació, la conservació de les vostres dades estarà limitada a l'abast i la durada de la prestació i/ formació i, posteriorment, durant els períodes que ens obligui la legislació aplicable, així com les entitats finançadores dels nostres projectes per justificar els ajuts rebuts.

En cas que les dades subministrades estiguin associades a una compra o donació, la legislació Espanyola ens obliga a mantenir-les almenys durant cinc anys.

Finalment, les dades personals de les persones que es donin d'alta a l'apartat “Treballa amb AVISMÓ” seran conservades fins que l'interessat exerceixi els drets que s'exposaran més endavant.

 Per què utilitzem les teves dades personals?
 Les teves dades personals són tractades per AVISMÓN sobre les bases legals següents:

 • El teu consentiment o bé hagin estat subministrats voluntàriament per tu per qualsevol mitjà. En aquest sentit, la inclusió de dades personals en fitxers és absolutament voluntària i la recollida està degudament anunciada.
 • El manteniment, desenvolupament i execució duna relació contractual que mantinguem amb tu, en el cas de: (i) prestació de serveis; (ii) relació laboral, mercantil, administratiu, entre d'altres.
 • La gestió, coordinació i control dels nostres: (i) voluntaris, (ii) socis; (iii) i de totes les persones que mantenen una relació directa o indirecta amb AVISMÓ a través dels nostres projectes solidaris.
 • El desenvolupament, la gestió i l'execució de les accions solidàries i d'ajuda als col·lectius més desafavorits que duem a terme.
 • Prestacions sanitàries i socials.
 • Per interès legítim d'AVISMÓ, respectant sempre el teu dret a la protecció de dades personals, a l'honor ia la intimitat, per al desenvolupament i la difusió de les nostres activitats humanitàries i socials.

 A qui comunicarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades sota estrictes mesures de seguretat que en garanteixin la confidencialitat i la seguretat. De la mateixa manera, només seran cedits a les entitats i per a les finalitats següents:

 1. Entitats i proveïdors que presten serveis a AVISMÓN per a la correcta execució de les nostres activitats i projectes. Aquestes entitats i proveïdors estan degudament acreditats i signen amb nosaltres el corresponent contracte de tractament de dades en compliment de la normativa de protecció de dades vigent. Per posar-te exemples dels serveis que ens presten i que poden implicar el tractament de les teves dades personals per compte d'AVISMÓN, podem citar-te, a títol enunciatiu i no limitatiu: serveis professionals multidisciplinaris, logística, assessorament jurídic, serveis tecnològics, informàtics, missatgeria i repartiment, manteniment, seguretat i vigilància, publicitat i màrqueting, call center etc…
 2. Entitats públiques i privades que col·laboren amb nosaltres, per al control i seguiment dels projectes per als quals ens atorguen el finançament.
 3. Administracions i organismes públics corresponents per a compliment de les normatives vigents o per imperatiu legal, així com a les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat, Policia Local o Autonòmica en els casos d'assistència a víctimes de violència de gènere.
 4. Als serveis d'emergència, serveis socials, sanitaris o assistencials, amb la finalitat d'atendre correctament els usuaris.

Només en els casos en què la cessió de les dades estigui imposada per llei o fos necessària per fer front a una situació d'emergència que exigeixi la cooperació de persones o entitats diferents de les esmentades anteriorment, les teves dades podran ser cedides a tercers en la mesura que sigui necessària per complir la legislació vigent o per fer front a la situació d'emergència plantejada.

Quines mesures de seguretat apliquem a les dades personals?

Apliquem les mesures de seguretat necessàries per evitar el robatori, l'alteració o l'accés no autoritzat a les dades, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com a riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

En el cas de contractació de serveis, exigim i vetllem perquè l'encarregat del tractament apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat als riscos existents, tal com recull l'art. 32 del Reglament general de protecció de dades.

També realitzem Avaluacions d'Impacte sobre aquelles operacions de tractament que considerem que puguin tenir un risc per als drets i les llibertats de les persones, a fi d'implantar les mesures necessàries i oportunes per evitar una violació de la confidencialitat. 

Quins canals fem servir per obtenir les teves dades?

AVISMÓN obté les dades de caràcter personal a través dels canals següents:

 • Correu electrònic.
 • Formularis i Qüestionaris a través de les nostres pàgines web. El tipus i la quantitat d'informació que AVISMÓN rep i conserva depèn de la manera que utilitzeu els espais web d'AVISMÓN. Pots accedir a gairebé totes les pàgines sense assenyalar qui ets i sense comunicar-nos cap dada personal.
 • Campanyes telefòniques. Les trucades que fem en el marc de les nostres campanyes són gravades per millorar la qualitat del servei.
 • Formularis en paper (contactes persona a persona i porta a porta per personal d'AVISMÓ, voluntaris o col·laboradors).
 • Personalment, a través dels punts i oficines i centres.
 • Directament dels interessats.
 • Mitjançant acords de col·laboració amb organismes i institucions. 

Quines categories de dades tractem?

Tractem les categories de dades següents, segons les circumstàncies de la teva relació amb nosaltres: 

 • Dades didentificació, inclosa la imatge.
 • Adreça postal i adreces electròniques.
 • Números de telèfons
 • Dades de característiques generals.
 • Dades econòmiques.
 • Circumstàncies socials.
 • Acadèmics i professionals.

Quins són els teus drets?

Tota persona té dret a conèixer si AVISMÓN realitza tractaments de les vostres dades personals. També tens dret a:

 • Accedir a les teves dades personals,
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits,
 • Oposar-te al tractament de les teves dades, per motius relacionats amb la teva situació particular, sol·licitant que no siguin tractats per AVISMÓN.
 • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Retirar, sempre que vulguis, el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament que hàgim realitzat amb anterioritat a aquesta retirada.

Quan exercitis els teus drets de supressió, oposició, limitació o ens retiris el teu consentiment, AVISMÓN deixarà de tractar les teves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots aquests drets els podràs exercitar, dirigint-te a nosaltres en les següents adreces: AVISMÓ, Carrer dels Jocs Florals, 59, 08014 Barcelona o, si ho prefereixes, a través de correu electrònic a la següent adreça: info@avismon.org.

Recordeu sempre que exerciteu algun dels drets que us hem exposat, acompanyar a la vostra sol·licitud una còpia del vostre DNI o document equivalent que ens permeti comprovar la vostra identitat.

Així mateix, si no estàs conforme amb com hem atès els teus drets, podràs presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es

Què pots fer si no vols rebre comunicacions comercials?

De conformitat amb la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. (LSSI) podràs donar-te de baixa de qualsevol dels nostres serveis de subscripció, així com manifestar la teva oposició a rebre informacions publicitàries, enviant la paraula BAIXA a les adreces següents: AVISMÓ, att/ DPO, Carrer dels Jocs Florals, 59, 08014 Barcelona, o si ho prefereixes, a través de correu electrònic a la següent adreça: info@avismon.org. 

 

I què passa si sóc menor?

Si tens menys de 14 anys i desitges ser soci o participar a les nostres xarxes socials, els teus pares o el teu tutor legal ens han de donar el permís per donar-te d'alta com a usuari, per la qual cosa els has de demanar que omplin amb les seves dades personals i signin els formularis corresponents, continguts als llocs webs de la Institució. Un cop signats, pots enviar-nos-les a les adreces següents: AVISMÓ, att/ DPO, Carrer dels Jocs Florals, 59, 08014 Barcelona, oa l'adreça de correu electrònic info@avismon.org, adjuntant al correu electrònic el document que conté el formulari signat pels teus pares o tutor legal.

Igualment, si algun registre revelés que ets menor d'edat, AVISMÓN, per mitjà de correu electrònic, notificarà als teus pares o tutor legal el contingut de la informació rebuda i demanarà el consentiment per a la recollida i el tractament de les teves dades personals. En qualsevol moment, els teus pares o el tutor legal podran revisar, cancel·lar o denegar la recollida de les teves dades personals, adreçant-se a AVISMÓ a les adreces anteriorment ressenyades.