Documentació oficial

SUPORT AFECTIU I INTEGRACIÓ SOCIAL

La Generalitat de Catalunya, per mitjà de diferents decrets, regula la transparència en l'activitat pública i també d'aquelles entitats que perceben fons públics per desenvolupar les seves activitats.

A Avismón sempre hem volgut ser transparents en les nostres actuacions i per tant aquests decrets representen una ajuda en la manera d'establir aquestes informacions, que a continuació presentem.

Auditoria

Presentem les auditories corresponents als tres darrers exercicis.

Documentació oficial

Estatuts

El 23 de setembre de 2009, l'associació AVISMÓN-CATALUNYA acorda la seva transformació a la FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN-CATALUNYA, acollint-se a la Llei 4/2008, de 24 d'abril de 2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Codi ètic

Des del 2003 som una entitat adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. Web de Codi ètic

Codi de bon govern

Des de juliol de 2020 som membres de la Coordinadora Catalana de Fundacions, i per això també ens hem adherit al seu Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió de les fundacions. A l'annex adjunt trobareu una extensa informació sobre les fundacions a Catalunya, les obligacions de transparència i els principis de bones pràctiques així com també proposta elaborada de l'Informe de govern corporatiu per a les fundacions segons exigencies de l'article 2.1 p) de l'Ordre/152/201

Adhesió a moviments vinculats a la nostra activitat

Maltractament a la Gent Gran
Manifest per aturar-lo

Amb l'adhesió al Moviment ens comprometem a la lluita contra el maltractament, tal com està explicitat al manifest que podreu trobar a l'enllaç.

Subvencions

Adjuntem llistat integrat de les subvencions rebudes en els 3 anys anteriors, expressades a cada auditoria.

Contractes públics

Encàrrecs.

Trobareu a l'annex els encàrrecs rebuts per les administracions públiques durant l'any 2020

Retribució òrgans directius

Presentem el desglossament de les despeses de personal expressades al capítol 7 del Compte de Resultats a l'annex.

Balanç social

La Generalitat de Catalunya en "l'Ordre Jus/152/2018 de 12 de desembre" defineix el Balanç social com l'instrument de comunicació de les entitats amb les administracions, les persones beneficiàries i les benefactores, on s'exposen les activitats dutes a terme i la seva repercussió social per tal de justificar el compliment adequat de les funcions de l'entitat i de difondre la seva activitat.

Us presentem el corresponent al darrer any

Pressupost econòmic

Presentem els nostres pressupostos econòmics resumits relatius als tres exercicis anteriors.

COL·LABORADORS

Finançats per

Col·laboradors